When planning to acquire a new lens, you quickly discovers through some research that there are significant price differences between different optics, and sometimes it may even be the case that you can find the same lens with two entirely different price tags. But then the question arises: is it really the same lens, or are we comparing two completely different products without being aware of it?

If we decide to acquire a lens with the purpose of photographing, for example, the Northern Lights and night landscapes, we want a wide-angle lens and we need the largest possible aperture because we need all the light we can get when photographing in darkness. When we do some research, we find a 20mm lens from the same manufacturer as the camera we use, with an aperture of f/1.4. The price of this lens is 1400 euros. Then we also find “exactly the same” lens, a 20mm f/1.4 but from another third-party manufacturer and at about half the price, 800 euros. Now, I want to emphasize that I do not in any way want to claim that third-party lenses are inferior; they absolutely do not have to be, but there are some things one should be aware of.

Let’s start with the aperture; two lenses both having an aperture of f/1.4 means that the physical size of the aperture on both lenses corresponds to f/1.4. And since we are now looking for a lens that gives us as much light as possible when we are going to photograph night landscapes and the Northern Lights, a lens with an aperture of f/1.4 is a good choice, but! The physical size of the aperture only tells us how much light theoretically can enter the lens, but it says nothing about how much light passes through the lens and reaches the camera’s sensor. When measuring light transmission through the lens, the value is given in T-stops, which is often used for lenses made for video. But for lenses for still images, usually only the physical size of the aperture is stated, i.e., f/. A lens consists of several different lens elements of various characteristics and materials. Here, there can be significant differences between different lenses. It does not necessarily have to be the case that a more expensive lens is better, but if there is somewhere you can try to keep the price down, it’s here. So two lenses with the same physical aperture size can in reality have completely different light transmission. A f/1.4 lens usually has a light transmission equivalent to T/1.5 or less.

Here I have noticed incredibly large differences between different lenses I have tested, and believe me, as I am passionate about the Northern Lights and night photography, I have tested almost all wide-angle lenses with large apertures available on the market for the Sony cameras I have, and the difference can sometimes be quite alarming. If you put the camera on a tripod, take a picture with a lens at a predetermined shutter speed, a fixed ISO, and at maximum aperture, then when you change the lens, it may be necessary to adjust the shutter speed one or even several klicks to get the same amount of light, even though the aperture is the same. So if the 1400 euro lens has light transmission equivalent to T/1.5 and the cheaper 800 euro lens corresponds to T/1.7 or perhaps even T/1.8, well then it is certainly not “exactly the same”.

Another thing to consider is sharpness, and here we compare sharpness when shooting at maximum aperture, as this is the whole idea behind our lens choice when we are going to engage in night landscape photography. A wide-angle lens can very often be razor-sharp at f/1.4, but usually only in the center of the image. It is a fact that all wide-angle lenses lose sharpness towards the corners when shooting at maximum aperture; what differs between lenses is how far from the center one can go before it becomes noticeably, and then how much sharpness the lens loses. Here, there are usually enormously large variations between different lenses, and it is not uncommon for a slightly more expensive lens like our 1400 euro lens to be very sharp, and it’s only right at the very edges of the image that the loss of sharpness becomes noticeable. While many cheaper lenses can lose sharpness almost immediately when moving away from the center of the image, and the corners can be so affected that one has to stop down significantly before achieving the same image quality as one gets with a more expensive lens already at maximum aperture.

So if we now summarize this. If the 1400 euro lens has an aperture of f/1.4 with good light transmission and is razor-sharp in the center and a good distance towards the corners already at maximum aperture, but the 800 euro lens has light transmission equivalent to a slightly better f/1.8 or perhaps even like an f/2.0 lens, and then one is forced to stop down from f/1.4 to at least f/2.0 or even less in many cases to achieve the same sharpness towards the corners as the lens with a higher price tag already has at maximum aperture, well then we can really conclude that the lenses are absolutely not “exactly the same” even though both are 20mm and have an aperture of f/1.4.

Material choices, etc., can also affect the quality of the lens, and there are a number of other factors besides that, but we will leave that out this time.

What I want people to keep in mind is that a lens with a higher price tag than another does not necessarily have to be “more expensive”. 1400 euros is and will always be more money than 800 euros. But whether something is expensive or cheap depends on the relationship between what you pay and what you get. And if you pay 800 euros for a 20mm f/1.4 lens that in reality performs like a 20mm f/2.0 lens, then I personally think that this lens feels more expensive than the lens for 1400 euros, even though 1400 is more money. And then we must not forget that with hindsight, we have now compared two completely different lenses, it was not “exactly the same”. With hindsight, we can also realize that it would be more correct to compare a 20mm f/2.0 lens from the same manufacturer as our camera against the 20mm f/1.4 lens we have from the third-party manufacturer. And then suddenly, the price difference becomes much smaller when a 20mm f/2.0 lens costs considerably less than 1400 euros, so in the end, if you compare something that in reality is truly the same, the price difference is usually much smaller than you might initially think.

And once again, the purpose of this post is not to claim that third-party lenses need to be bad; there is a wide range, and many third-party manufacturers have lenses of absolute top quality and which in some cases can even be better than the camera manufacturer’s own lenses. But it’s important to be aware of what you’re paying for and not let yourself be fooled into thinking that one is expensive and the other is cheap when they are not “exactly the same” thing you are comparing.


Objektiv i olika prisklasser, dolda skillnader. 

När man planerar på att införskaffa ett nytt objektiv så kommer man efter lite efterforskning ganska snabbt upptäcka att det är rätt stora prisskillnader mellan olika optik, och ibland kan det även vara så att man kan hitta samma optik med två helt olika prislappar. Men då är ju frågan, är det verkligen samma optik, eller jämför vi två helt olika optik utan att vi är medvetna om det. 

Om vi bestämmer oss för att införskaffa ett objektiv med ändamål att fotografera tex norrsken och nattlandskap. Vi vill ha en vidvinkel och vi behöver största möjliga bländare å vi behöver allt ljus vi kan få då det är fotografering i mörker vi är ute efter. När vi gör lite efterforskning så hittar vi en 20mm optik av samma fabrikat som kameran vi använder, och med bländare f1,4. Priset på denna optik är 1400 euro. Sedan hittar vi även ”exakt samma” optik, 20mm f1,4 men från en annan 3e parts tillverkare och till ca halva priset, 800 euro.

Nu vill jag noga poängtera att jag inte på något sätt vill påstå att 3e parts objektiv är sämre, så behöver det absolut inte vara, men det finns några saker man bör känna till. 

Om vi börjar med bländaren, att två objektiv båda har bländare f1,4 betyder att bländarens fysiska storlek på de båda objektiven motsvarar f1,4. Och då vi nu är ute efter ett objektiv som ger oss så mycket ljus som möjligt då vi ska fota nattlandskap och norrsken så är ett objektiv med bländare f1,4 ett bra val, men! Den fysiska storleken på bländaren talar bara om hur mycket ljus det rent teoretisk går att få in i objektivet, men det säger ingenting om hur mycket ljus som går igenom optiken och når kamerans sensor. När man mäter ljusgenomsläppet genom optiken anger man värdet i T, vilket man ofta använder på objektiv som är gjorda för video. Men på objektiv för stillbild anger man oftast bara fysiska storleken på bländaren, dvs f. Ett objektiv består at flertalet olika linselement av olika karaktär och i olika material. Här kan de vara stora skillnader mellan olika optik. Det behöver inte nödvändigtvis vara så att en dyrare optik är bättre, men om det är någonstans man kan genom för att hålla nere priset så är det här. Så två optik med samma fysiska mått på bländaren kan i verkligheten ha helt olika ljusgenomsläpp. Ett f1,4 objektiv brukar oftast ha ett ljusgenomsläpp motsvarande t1,5 eller mindre. 

Här har jag märkt otroligt stora skillnader mellan olika objektiv jag testat, och tro mig, då jag brinner för norrsken och natt foto så har jag testa i stort sett alla som vidvinklar med stor bländare som finns på marknaden för de kameror jag har, och skillnaden kan ibland vara rätt skrämmande. Om sätter kameran på stativ, fotar med ett objektiv på en förutbestämt slutartid, ett fast iso tal och på största bländare så kan de sedan när man byter objektiv krävas att man justerar slutartiden ett eller mycket mer än ett steg för att få samma ljus, fastän bländaren är densamma. Så om 1400 euro optiken släpper igenom ljus motsvarande T1,5 och den billigare 800 euro optiken motsvarar T1,7 eller kanske tom T1,8, ja då är det ju verkligen inte ”exakt samma”.

En annan sak man bör tänka på är skärpan, och här jämför vi skärpan när vi fotar på största bländare då det är hela tanken på vårat objektiv val då vi skall ägna oss åt nattlandskap. Ett vidvinkelobjektiv kan väldigt ofta vara knivskarpt på f1,4, men oftast bara i mitten på bilden. Det är ett faktum att alla vidvinkeloptik tappar skärpa ut mot hörnen när man fotar på största bländare, det som skiljer sig mellan optiken är hur långt ifrån mitten man kan gå innan det blir påtagligt, och sedan hur mycket skärpa optiken tappar. Här är det oftast enormt stora variationer mellan olika optik, och det är inte ovanligt att ett lite dyrare optik som vårat 1400 euro optik är väldigt skarp och det är bara absolut längst ut i hörnen det blir markant påtagligt att optiken tappar skärpa. Medans måna lite billigare optik kan tappa skärpa nästan direkt man börjar gå ut från centrum på bilden och hörnen kan vara så kraftig påverkade att man måste blända ner rejält innan man fr samma bildkvalité som man får på ett dyrare objektiv redan på full öppning. 

Så om vi nu sammanfattar detta. Om 1400 euro optiken har bländare f1,4 med ett bra ljusgenomslätt och är knivskarpt i mitten och en bra bit ut mot hörnen redan på största bländare, men 800 euro optiken har ljusgenomsläpp motsvarande ett lite bättre f1,8 eller kanske tom som enf2,0 optik och sedan tvingas man blända ner från f1,4 till åtminstone f2,0 eller som i många fall än mindre för att skärpan ut mot hörnen ska bli lika bra som optiken med en högre prislapp har redan på största bländare, ja då kan vi verkligen konstatera att objektiven absolut inte är ”exakt samma” även fast båda är 20mm och har bländare f1,4.

Sen kan även materialval osv påverka kvalitén på optiken, och finns en rad andra faktorer utöver det, men det utelämnar vi denna gång.

Det jag vill att man ska ha i åtanke är att ett objektiv som har en högre prislapp än ett annat inte alls behöver vara ”dyrare”. 1400 euro är och kommer alltid att  vara mera pengar än 800 euro. Men om någonting är dyrt eller billigt beror ju på förhållandet mellan vad man betalar och vad man får. Och om man betalar 800 euro för ett 20mm f1,4 objektiv som i verkligheten presterar som ett 20mm f2,0 objektiv, då tycker jag personligen att detta objektiv känns dyrare än objektivet för 1400 euro trots att 1400 är mer pengar. Och sen får vi ju inte glömma bort att vi med facit i hand nu har jämfört två helt olika objektiv, det var inte ”exakt samma”. Med facit i våran hand kan vi även inse att det vore mer rätt att jämföra ett 20mm f2,0 optik av samma fabrikat som våran kamera emot de 20mm f1,4 optik vi har från 3e parts tillverkaren. Och då blir de helt plötsligt en betydligt mindre prisskillnad då ett 20mm f2.0 optik kostar betydligt mindre än 1400 euro, så i slutändan om man jämför någonting som i verkligheten verkligen är exakt samma så blir prisskillnaden oftast betydligt mindre än man vid första anblick kan tro.

Och än en gång, syften med detta inlägg är inte att påstå att 3e parts objektiv behöver vara dåliga, det finns ett stort utbud och många 3e parts tillverkare har optik i absoluta toppklass och som i vissa fall även kan vara bättre än kameratillverkarens egna objektiv. Men det gäller att vara uppmärksam på vad man betalar för och inte låta sig luras i tanken om att det ena är dyrt och det andra billigt när de inte är ”exakt samma” sak man jämför.